Google share drive คืออะไร

Google share drive คืออะไร

Google share drive คือ พื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลาง เพื่อให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร, ชีต, สไลด์, My Maps, โฟลเดอร์ต่างๆ และรายการอื่นๆ โดยผู้ที่สร้าง Google share drive...
วิธีสร้างรหัส Token GSuite เพื่อเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย

วิธีสร้างรหัส Token GSuite เพื่อเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย

หากคุณใช้งาน Google G Suite อยู่ และในบางครั้ง คุณอาจไม่พอใจในการให้บริการจากตัวแทนจำหน่าย G Suite ที่คุณได้ใช้บริการ หรือพบว่า ค่าบริการของตัวแทนจำหน่ายที่คุณใช้บริการอยู่ ราคาสูงกว่าตัวแทนจำหน่าย G Suite เจ้าอื่นๆ...
วิธีสร้างรหัส Token GSuite เพื่อเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย

G Suite อีเมลองค์กร

Google G Suite (Google Apps for Business) เป็นบริการ Cloud ของ Google ซึ่งประกอบไปด้วย Email, ปฎิทิน, Google Drive, ชุด software office รวมถึงระบบประชุมออนไลน์ทางธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจาก Gmail สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ใช้งานบน gmail.com โดยบริการ Google G Suite สามารถใช้งาน...